การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัม สำหรับดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (NACAG) ของประเทศไทย

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัม สำหรับดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (NACAG) ของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าวประมาณ 40 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายในการดำเนินการยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ของอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัมของประเทศไทย รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะระบบกลไกการตรวจติดตามและประเมินผลสำหรับการลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างถาวร โดยผลจากการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการดำเนินการยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัมของประเทศไทยต่อไป