การประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute: GGGI) จัดประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (Thailand Country Planning Framework 2022-2026) เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมซิกมา ชั้น ๖ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนาย Tero Raassina ตำแหน่ง Thailand Country Representative ของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรอบการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ มีความสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของประเทศไทย อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ และเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยใน ๔ ด้าน คือ ๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒) อุตสาหกรรมสีเขียว ๓) อาคารสีเขียว และ ๔) การจัดการขยะที่ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)