การประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการ “Strengthen Thailand’s expertise to support long-term GHG mitigation planning”

การประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการ “Strengthen Thailand’s expertise to support long-term GHG mitigation planning”

ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการ “Strengthen Thailand’s expertise to support long-term GHG mitigation planning” วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจูบิลี่ ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมภาพฉายอนาคตของประเทศไทยในรายสาขาต่าง ๆ โดยมีที่ปรึกษาโครงการฯ เจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่ GIZ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนประมาณ 40 คน