การประชุมหารือกับผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลีย

การประชุมหารือกับผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลีย

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือกับ Mr. James Larsen ตำแหน่ง Australia’s Climate Coordinator และ Deputy Secretary of Department of Prime Minister and Cabinet ผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลีย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และ ดร. ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย

การประชุมนี้เป็นการหารือในประเด็นความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-เครือรัฐออสเตรเลียด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการต่อยอดความร่วมมือ อาทิ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Storage) และเทคโนโลยีจากพลังงานธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ และการสนับสนุนการปรับตัวโดยใช้ Nature-based Solution โดยผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียจะเข้าพบผู้บริหาร สผ. เพื่อแนะนำโครงการ Indo – Pacific Carbon Offsets Scheme (IPCOS) อย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป