การประชุมหารือระหว่าง สผ. และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเด็นความร่วมมือในปี 2565 – 2569

การประชุมหารือระหว่าง สผ. และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเด็นความร่วมมือในปี 2565 – 2569

เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. ได้ร่วมหารือกับ Mr. Renaud Meyer, Resident Representative โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) โดยหารือในประเด็นที่ สผ. ให้ความสำคัญและมีความสนใจในการดำเนินงานด้านการเปลี่นยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความสอดคล้องกับร่างแผนงานความร่วมมือ (CPD) ฉบับปี 2565 – 2569 ที่จัดทำขึ้นตามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDCF) ตลอดจนการหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขอรับการสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศ และ the Stockholm+50 initiative ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่มีการจัดตั้งขึ้น