การประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety: BMU) จัดการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Mr. Stephan Contius Commissioner for the 2030 Agenda for Sustainable Development and Head of Division จาก BMU และ Dr. Philipp Behrens Head of Division International Climate Initiative จาก BMU รวมถึงผู้แทนจาก กปอ. และผู้แทนจาก BMU ในนามของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) ในประเด็น Adapting to a changing climate – strengthening urban climate change resilience