การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) และเจ้าหน้าที่ กปอ. ได้ร่วมประชุมหารือกับคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาชิกภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย รวมถึงแนวทางความร่วมมือและประเด็นที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยคำนึงถึงการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เช่น การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร การศีกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับต่างประเทศ การสร้างความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรรายย่อย และการกำหนดสิทธิประโยชน์ในการลงทุน เป็นต้น

มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 25 คน