การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานฯ การลดก๊าซเรือนกระจกฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุมกับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกฯ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการทำให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 15 คน