การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ กับ The United Nations Environment Programme (UNEP)

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ กับ The United Nations Environment Programme (UNEP)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Environment Programme: UNEP) เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและสถานะการดำเนินงานของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งมี UNEP เป็นหน่วยงานบริหารโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการบูรณาการบัญชีทุนธรรมชาติเข้าสู่นโยบายและกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อภูมิทัศน์ที่ยั่งยืน (Integration of natural capital accounting in public and private sector policy and decision-making for sustainable landscapes) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันและด้านเทคนิคของประเทศไทยให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใสตามความลงปารีส (Strengthening Thailand’s institutional and technical capacities to comply with the enhanced transparency framework of the Paris agreement) และโครงการส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Accelerating construction of energy efficient green housing units in Thailand) รวมทั้งเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ร่วมกัน โดยมีผู้แทนจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ การเคหะแห่งชาติ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และกปอ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 69 times, 1 visits today)