การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และ ผอ.กปอ. เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตาม NDC โดย รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ นำเสนอข้อมูลสรุปรายงานของ IPCC AR6 ในส่วนของ mitigation (The Sixth Assessment Report, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, Working group III) เพื่ออัพเดทแนวโน้มและสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสิ่งที่ทุกประเทศจะต้องเร่งดำเนินการ และนำเสนอแนวคิดและผลการศึกษาเบื้องต้นในการปรับปรุง LT-LEDS และ NDC เพื่อให้หน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดย สผ. จะนำความเห็นที่ได้รับจากการประชุมฯ ไปพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำไปจัดประชุมรับฟังความเห็นในระดับประเทศภายในเดือนกรกฎาคม และนำเสนอต่อกลไกระดับนโยบายเพื่อพิจารณา ก่อนจัดส่ง LT-LEDS และ NDC ฉบับปรับปรุง ไปยัง UNFCCC ก่อนการประชุม COP27 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 120 คน