การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัดนำร่อง “จังหวัดก้าวไกล สู้ภัย Climate Change” ภายใต้โครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Policy Project) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่ (Subnational Implementation) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพ โดยเลขาธิการ สผ. มอบให้ ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ต่อจากนั้น เป็นการอธิบายการเชื่อมโยงแผนในระดับชาติและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และการคัดเลือกจังหวัดนำร่อง “จังหวัดก้าวไกล สู้ภัย Climate Change” โดย นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และสรุปผลการพิจารณาประเด็นสำคัญเร่งด่วน (Do Now) ของจังหวัดนำร่อง และการดำเนินงานในพื้นที่ โดย นางสาวชุติมา จงภักดี องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและสร้างความพร้อมร่วมกันถึงกระบวนการทำงานที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนำร่องก่อนการลงพื้นที่ดำเนินงานในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 – สิงหาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร ตากมหาสารคาม ยโสธร ระนอง สุพรรณบุรี และผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ภาคที่ 5 (นครปฐม) ภาคที่ 8 (ราชบุรี) ภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ภาคที่ 13 (ชลบุรี) ภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) และภาคที่ 15 (ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 60 คน