การประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand IKI Cooperation Workshop 2022 (Networking & Policy Sessions)

สผ. ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand IKI Cooperation Workshop 2022 (Networking & Policy Sessions) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWK) สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมการข้าว และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้ IKI projects เข้าร่วมหารือเชิงนโยบาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจากนั้น ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยนายจิรวัตน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ. กปอ. นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ. กบก นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ. กชพ และผู้แทน กลช. ร่วมกับ Mr.Stephan Contius ผู้แทน BMUV Dr. Philipp Behrens และ Ms. Lioba Donner ผู้แทน BMWK ได้หารือทวิภาคี (Bilateral Dialogue) ในแผนการขับเคลื่อนโครงการและแผนการดำเนินงานในอนาคตระหว่างไทยและเยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กองทุนสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการเมือง