การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) ข้อมูลการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) ข้อมูลการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบของประเทศไทย” ครั้งที่ 3

ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมการ์เด้นท์ 1 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 ตามที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การดำเนินการตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions: NDC) และผลจากการเจรจาด้านสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ ระบุให้ประเทศดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถระบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ) ดำเนินงานร่วมกันภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (Thai – German Climate Programme: TGCP) ด้านระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการรายงานในระดับสากล ได้ดำเนินโครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting, and Verification: MRV) ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้กรอบความตกลงปารีส

นายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ Kirsten Orschulok, Advisor, GIZ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบฟอร์มควบคุมคุณภาพ (QC Template) ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และภาคของเสีย ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคพลังงาน และภาคของเสีย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 35 คน

(Visited 253 times, 1 visits today)