การประชุมเผยแพร่รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3

การประชุมเผยแพร่รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดประชุมเผยแพร่รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 ให้ทุกภาคส่วนรับทราบรายงานที่ประเทศไทยต้องส่งต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อจากนั้น มีการบรรยายภาพรวมและการยกระดับการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 โดย นายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

(Visited 33 times, 1 visits today)