การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนที่นำทางและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนที่นำทางและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ. ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) จัดการประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนที่นำทางและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการปรับตัวฯ ใน 6 สาขา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการการดำเนินการ Policy Sandbox และ (ร่าง) ฐานข้อมูลเทคโนโลยีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวเปิดการประชุม และนางสาวสิรินยา ลิม ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม สอวช. และ ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ GIZ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผลผลิตจากโครงการนี้ จะนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับประเทศ รวมถึงเป็นกรอบในการหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และสถาบันการศึกษารวมกว่า 100 คน