การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคและระดับพลังงานทดแทน (RU-CORE) จัดการประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และกล่าวรายงานโดย ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต่อด้วยการนำเสนอ “การวิเคราะห์การเกิดภัย และความเสี่ยงเชิงพื้นที่รายสาขาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”โดยผู้เชี่ยวชาญของโครงการ ได้แก่ ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ กรมการข้าว ผศ.ดร.ปัทมา สิงหรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอ “ระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย ผศ.ดร.วรัญญู วงษ์เสรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า 350 คน