การประชุมเผยแพร่โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม

การประชุมเผยแพร่โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมเผยแพร่โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวเปิดการประชุม ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอ “รูปแบบการประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดินของประไทย” โดย นายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ นอกจากนี้ มีการนำเสนอรายละเอียดและแนวคิดการดำเนินโครงกประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน และสรุปการดำเนินโครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม โดย ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการฯ และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาศักยภาพของแหล่งสะสมคาร์บอนของพืช เพื่อประกอบในการประเมินค่าการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเผยแพร่รายงานข้อมูลวิธีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณคาร์บอนสะสมและตัวแปรสำหรับใช้ประกอบการประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 60 คน