การประชุมเผยแพร่โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมเผยแพร่โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ร่วมจัดประชุมเผยแพร่โครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Athenee Crystal Hall โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกียรติกล่าวรายงาน พร้อมด้วยดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ และ ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมนำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลฯ รวมทั้งรายงานข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้แทนจำนวน 200 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลฯ การจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม