การประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ SHIFT Program Activity : “Operation of e-buses on privately owned,scheduled public bus routes in the Bangkok Metropolitan area by Energy Absolute” ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ SHIFT Program Activity : “Operation of e-buses on privately owned,scheduled public bus routes in the Bangkok Metropolitan area by Energy Absolute” ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนจากองค์การบริหาจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว โดยที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดของการดำเนินงาน(Mitigation Activity Design Documents: MADD) เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส ที่ประชุมได้มีมติให้ที่ปรึกษาปรับแก้ไขรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการฯตามความเห็นของที่ประชุม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป