การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย (Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand)

โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และ Mr. Renuad MEYER Resident Representative UNDP กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอรายละเอียดและกรอบการดำเนินงานโครงการ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ รวมถึงบทบาทและแนวทางการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จำนวน 80 คน

ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยาย ดังนี้
•แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดย นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
•ผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้าบ้านใครหน้าบ้านตนเอง (Save Marine For My Life)  โดยนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๘ (สมุทรสาคร)
•การจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการ โดย นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 •รายละเอียดและแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว โดย ดร.ภัทรียา สวนรัตนชัย ผู้จัดการโครงการ