การประชุมเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

การประชุมเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 พร้อมต้อนรับผู้แทน 21 เขตเศรษฐกิจ ร่วมพิจารณา “ร่าง ถ้อยแถลงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry) หรือ MMRF5 พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และ ผู้บริหาร ทส. ซึ่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค 2022 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณา ร่าง ถ้อยแถลงเชียงใหม่ ที่ประเทศไทยพยายามให้ทุกเขตเศรษฐกิจเห็นร่วมกันว่า ป่าไม้เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทุกเขตเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบนี้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางความร่วมมือต่อไป โดยการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี 1 ใน 9 เรื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาโอกาสและแนวทางความร่วมมือในการใช้ภาคการป่าไม้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าของภูมิภาค ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกผ่านกระบวนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และถูกต้องตามกฎหมายในระดับท้องถิ่นของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและในระดับนานาชาติที่สมาชิกฯ ร่วมเป็นภาคี โดยสิ่งที่สำคัญคือ ประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้ในการฉลองความสำเร็จของสมาชิกเอเปคในการร่วมกันดำเนินงานจนสามารถบรรลุตามเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของภูมิภาคเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ไว้ในปี ค.ศ. 2020