การประชุม 4th High-Level Ministerial Dialogue on Climate Finance

การประชุม 4th High-Level Ministerial Dialogue on Climate Finance

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. รักษาราชการ เลขาธิการ สผ. และ ดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการเงินสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจัดขึ้นในห้วงการประชุม COP26/CMP16/CMA3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในรายละเอียดการเงินสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว (Long-term Climate Finance) โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจากการประชุมเชิงปฏิบัติและรายงานการประเมินรายสองปี ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 2020) และภาพรวมของกระแสการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการประชุมนี้ได้มีการอภิปรายในประเด็นสำคัญ ได้แก่

(1) การยกระดับการสนับสนุนทางการเงินให้กับประเทศกำลังพัฒนาตามเป้าหมายการระดมทุนให้ได้ 100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยเน้นหารือในรายละเอียดของการดำเนินงานที่รัฐมนตรีจะสามารถทำได้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามเป้าหมายนี้

(2) การสนับสนุนระบบการเงินเพื่อรองรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา และ

(3) การเร่งยกระดับการระดมทุนให้ได้จำนวน 1 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการและจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนา โดยพิจารณาถึงบทบาทของรัฐบาล และภาคส่วนอื่นๆ รวมถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และภาคเอกชน

นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบ แนวทางการและความสำคัญของการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย