การประชุม “Decarbonization Conference 2022”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ได้จัดการประชุม “Decarbonization Conference 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
การดำเนินงานในปัจจุบันเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยและนโยบายของอาเซียน รวมไปถึงการศึกษาวิจัย การพัฒนา และการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ โดยการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดการประชุมฯ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Role of Government Sector in Decarbonization: Thailand’s Climate Change Policy and Implementation Toward Decarbonization Pathway” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และนายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

โดยเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการกำหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงเครื่องมือและกลไกต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินดังกล่าว เช่น การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต และระเบียบว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนที่จะต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 120 คน