การประชุม GCI III Partner Coordination Meeting ครั้งที่ 1 ของโครงการ Green Cooling Initiative (GCI) ระยะที่ 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม GCI III Partner Coordination Meeting ครั้งที่ 1 ของโครงการ Green Cooling Initiative (GCI) ระยะที่ 3 โดยมี นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) กล่าวต้อนรับและนำเสนอในภาพรวมความสำคัญของสารทำความเย็นสีเขียว กองทุน CIF รวมถึงภาพรวมความร่วมมือของ EGAT กับโครงการ GCI III   โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออัปเดตความก้าวหน้าของโครงการ GCI III ในภาพรวมและในส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อหารือและเปิดรับฟังความเห็นของทุกหน่วยงานต่อแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ GCI III ในปี 2022 รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างการประสานงานในการดำเนินโครงการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโครงการ GCI III ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และที่ปรึกษาบริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เข้าร่วมการประชุมประมาณ 20 คน