การประชุม National Workshop on Implementation of Nationally Determined Contributions in Thailand: Updates, Issues and Options

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง ASOKE 1 โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 Hotel นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม National Workshop on Implementation of Nationally Determined Contributions in Thailand: Updates, Issues and Options ร่วมกับ Ms. Anita Margaret Wise เลขานุการโท ฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โดยมี Mr. Hans Guttman, Executive Director, Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) และ Mr. Keegan Robertson, Curtin University กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะปัจจุบันของการดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution หรือ NDC) ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก จำนวน 7 ประเทศ รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ช่องว่างและความต้องการในการขอรับการสนับสนุนของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประมาณ 40 คน ซึ่ง Curtin University และ ADPC ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ จะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากที่ประชุม ไปประกอบการจัดทำกรอบการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รัฐบาลออสเตรเลีย จะใช้ในการสนับสนุนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป