การประเมินและการจัดเก็บข้อมูลภาคส่วนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย ภายใต้โครงการ RAC NAMA

การประเมินและการจัดเก็บข้อมูลภาคส่วนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย ภายใต้โครงการ RAC NAMA

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินและการจัดเก็บข้อมูลภาคส่วนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย ภายใต้โครงการ RAC NAMA จากนั้น คุณ Denise Andres ที่ปรึกษาโครงการของ GIZ,Advisor ได้กล่าวถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว และนายผดุงศักดิ์ อู่นนทกานต์ ผู้จัดการแผนกพลังงานทดแทนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ความแตกต่างและช่องว่างของข้อมูล และผลการปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอรายละเอียดของข้อเสนอแนะตามกรอบเวลาของกิจกรรมแต่ละระดับการคำนวน สำหรับภาคส่วนระบบปรับอากาศและทำความเย็น (RAC) โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูล รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงข้อเสนอแนะสำหรับระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบภายใต้โครงการ RAC NAMA โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน เข้าร่วมประชุม 35 คน