การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ