การฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่

การฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) จัดการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ร่วมกับ นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ Mr. Heinrich Gudenus ผู้อำนวยการโครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง (GIZ) โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงาน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การจัดทำแผนของหน่วยงาน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการสนับสนุนหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนในพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด มท. โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 33 คน