การฝึกอบรมผู้กำหนดนโยบาย นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ ด้านการจัดการน้ำ ครั้งที่ 1

การฝึกอบรมผู้กำหนดนโยบาย ฯด้านการจัดการน้ำ ครั้งที่ 1

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ (Training for policy makers, planners and water professionals) ครั้งที่ 1 การฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับชาติ (Foundational training for national stakeholders) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี Dr. John Dore, Lead Water Specialist /สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และMr. Ben Furmage, Chief Executive Officer/ Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบาย นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ ได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดหลักการใช้แนวทางธรรมชาติ (Nature-based solution) ที่เกี่ยวข้อง และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในระดับนานาชาติ รวมถึงการนำแนวคิดมาประยุกต์และปฏิบัติในประเทศไทย ในการนี้ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ Dr. Shelley MacMillan, World Bank Group Coordinator for the Mekong ได้กล่าวปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจาก สผ. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำใต้ดิน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวกว่า 30 คน