การฝึกอบรมแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การฝึกอบรมแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจูบิลี่ ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการฝึกอบรมแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุนการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้โครงการ ““Strengthen Thailand’s expertise to support long-term GHG mitigation planning”

ดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และ ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ Thai – German Climate Change Programme (TGCP) สาขานโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวต้อนรับ
การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญของประเทศด้านการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างภาพอนาคตการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก และการวิเคราะห์ภาพอนาคตของแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการจัดทำเป้าหมาย การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในอนาคต
สผ. ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรายสาขาได้แก่ สาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาขาพลังงาน สาขาเศรษฐกิจและสังคม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จำนวนกว่า 40 คน