การฝึกอบรม “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium, CGE)”

การฝึกอบรม “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium, CGE)”

9 มิถุนายน 2564

ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวเปิดการฝึกอบรม “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium, CGE)” ภายใต้โครงการ “Strengthen Thailand’s expertise to support long-term GHG mitigation planning” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ

โดยการฝึกอบรมฯ มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นในหลักการและการประยุกต์ใช้แบบจำลอง CGE เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ประเทศเนเธอแลนด์) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ กปอ. เข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ 90 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 13 (ฉบับปรับปรุง)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 13 (ฉบับปรับปรุง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ (ร่าง)แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๓ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 เข้าร่วมโดยประมาณ 60 คน

การประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดข้อเสนอโครงการ (concept note) ด้านการเกษตร เรื่อง “Strengthening climate-smart rice farming in Thailand”

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอแนวคิดข้อเสนอโครงการ (concept note) ด้านการเกษตร เรื่อง “Strengthening climate-smart rice farming in Thailand” ของกรมการข้าวและ GIZ เพื่อนำเสนอต่อกองทุน GCF ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจาก Thai Rice NAMA

การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2564 

25 มิถุนายน 2564

ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 13.30-16.30 น. โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะสำหรับโครงสร้างในการกำหนดมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และ (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม ก่อนที่จะนำเสนอ ต่อที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อผลสรุปผลการศึกษาของโครงการฯ ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อไป

(Visited 28 times, 1 visits today)