การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานของภาคธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่าง ก.ล.ต. กับ สผ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ร่วมกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานของภาคธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่าง ก.ล.ต. กับ สผ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เข้าร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต. จำนวนประมาณ 30 คน เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง สผ. กับ สำนักงาน ก.ล.ต. ในการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานของภาคธุรกิจในตลาดทุนให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะสนับสนุนทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ และสร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการนำพาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี