การศึกษาโครงการ “การศึกษาและประเมินผลกระทบ ของนโยบายมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปต่ออุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ศึกษาโครงการ “การศึกษาและประเมินผลกระทบ ของนโยบายมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปต่ออุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย” (The study of EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) scheme and it effect on Thailand steel industry) และได้มอบหมายให้สถาบันเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ The European Round Table on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมเผยแพร่และรับฟังผลการศึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับโดยผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ Mr. Reinhold Elges TGCP program director and Country Director of GIZ Thailand and Malaysia โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมและรับฟังผลการศึกษาจำนวน 70 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา รวมถึงสถานะปัจจุบันของนโยบาย CBAM ให้แก่ผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมของประเทศจากการบังคับใช้นโยบาย CBAM ที่มีแผนจะบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2566