การหารือการดำเนินโครงการระบบ Actionable Intelligence Policy Platform ระหว่าง สผ. ร่วมกับ GISTDA

การหารือการดำเนินโครงการระบบ Actionable Intelligence Policy Platform ระหว่าง สผ. ร่วมกับ GISTDA

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารทิปโก้ 2
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินโครงการระบบ Actionable Intelligence Policy Platform ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยเป็นการหารือการต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเชื่อมต่อการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมประมาณ 10 คน