การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง สผ. และ BMU ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง สผ. และ BMU ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Mr. Stephan Contius Commissioner for the 2030 Agenda, Head of Division United Nations, Developing Countries and Emerging Economies ผู้แทนกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู (BMU) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เข้าร่วมการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง สผ. และ BMU ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผอ.กปอ.) และเจ้าหน้าที่ กปอ. เข้าร่วมการหารือดังกล่าว

การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือในประเด็นความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น โครงการภายใต้แผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) และการเตรียมการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี มากกว่า 10 ปี ผ่านการดำเนินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้แผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง