การหารือแนวทางการยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกในประเทศไทย

การหารือแนวทางการยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกในประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

Mr. Malte Plewa ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเลขาธิการกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group: NACAG) ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานที่สนับสนุนการยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกในประเทศไทย รวมถึงความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่คาโปรแลคตัม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส