การเผยแพร่กลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

การเผยแพร่กลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท แอดแวนเทจคอนซัลติ้ง จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ จัดงานเผยแพร่กลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Climate Emergency and International Cooperation”

จากนั้น มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดย บริษัท แอดแวนเทจ คอนซัลติ้ง จำกัด และการเสวนาในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย” โดย ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี  เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้แทนจาก สผ. และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่

(1) ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา

(2) ผอ.อรุณี ไฮมม์ ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

(3) ดร.เจนตา ชมธรณินทร์ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(4) ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นักวิจัยอาวุโส มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ

(5) ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการนโยบายภายใต้แผนงานไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมทั้งภาคประชาสังคม จำนวนกว่า 209 คน

(Visited 54 times, 1 visits today)