การเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA Project Closing Webinar)

การเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA Project Closing Webinar)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมออนไลน์ เรื่อง การเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA Project Closing Webinar) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าวรายงาน

โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จการดำเนินโครงการ RAC NAMA ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสู่การใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการต่อยอดการดำเนินการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสีเขียว และเพื่อปิดโครงการ RAC NAMA และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานร่วมดำเนินการต่อไป ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MS Teams Application) จำนวนประมาณ 100 คน

(Visited 16 times, 1 visits today)