คณะผู้บริหาร GGGI เข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการ สผ.

เลขาธิการ สผ. มอบหมายให้นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมหารือกับ Ms. Helena McLeod รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute: GGGI) ประจำกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และ คณะในการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร สผ. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย โดย Ms. Helena ได้ขอบคุณ สผ. ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ GGGI ในประเทศไทย และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดำเนินงานของ GGGI ในการสนับสนุนประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในการดำเนินการตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานระยะ 5 ปี ของ GGGI ในประเทศไทย ค.ศ. 2022-2026 ซึ่งเน้นสนับสนุนการดำเนินงานของไทยในสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุตสาหกรรมสีเขียว อาคารสีเขียว และการจัดการของเสียที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG ของประเทศไทย