คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม SB58 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยรองเลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (SB58) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยรับฟังความก้าวหน้าการหารือการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ สืบเนื่องจากข้อตัดสินใจจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 27 (COP27) อาทิ Global Stocktake (GST), Global Goal on Adaptation (GGA), Transparency, Article 6, Climate Finance, Loss and Damage Facilities
ทั้งนี้ การประชุม SB58 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 15 มิถุนายน 2566 เพื่อเจรจาหารือผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกรอบการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมถึงความต้องการได้รับการสนับสนุนต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม COP28 เพื่อพิจารณาให้การรับรอง โดยคณะผู้แทนไทย ณ เมืองบอนน์ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จะติดตามผลการเจรจาหารืออย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาประกอบการเตรียมท่าทีไทยในการประชุม COP28 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยต่อไป