คณะผู้แทน UK International Climate Finance ขอเข้าหารือ สผ.

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กปอ. เข้าร่วมหารือกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และ UK International Climate Finance ในประเด็นความร่วมมือภายใต้โครงการ UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) รวมถึงหารือในประเด็นการดำเนินนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายสหราชอาณาจักร ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ UK PACT ในการสนับสนุนทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพให้กับประเทศคู่เจรจาในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกใน 5 สาขาความร่วมมือ อาทิ (1) นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (Climate policy) (2) การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy transition) (3) การขนส่งที่ยั่งยืน (Sustainable mobility) (4) Nature-based solution และภาคป่าไม้ และ (5) การเงินสีเขียว (Green finance) นอกจากนี้ รองเลขาธิการ สผ. ได้เน้นย้ำการดำเนินงานของไทยในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 และ 2065 ตามลำดับ ผ่านการบูรณาการเชิงนโยบายและแผนกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในด้านการเงิน การเสริมสร้างศักยภาพ การสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะศึกษาในรายละเอียดการดำเนินงานและความร่วมมือต่อไปในอนาคต