ความตกลงปารีส (Paris Agreement)

ความตกลงปารีส (Paris Agreement)

มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ความตกลงปารีส (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)