คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การวางแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อผลต่อการบูรณาการเชิงพื้นที่ (area based) นอกจากจะต้องกำหนดให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการบริหารแบบบนสู่ล่าง (top down) ยังต้องให้ความสำคัญกับบริบทของพื้นที่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดและท้องถิ่นซึ่งเป็นการบริหารแบบล่างสู่บน (bottom up) คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคซึ่งได้แก่จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่