คู่มือมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

คู่มือมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

คู่มือมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินงานตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นแนวทางในการนำไปใช้กำหนดนโยบายและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต