คู่มือ MRV ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

คู่มือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Handbook on Measurement, Reporting and Verification (MRV) of Greenhouse Gas Inventory of Thailand) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use Sector) ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวทางของ 2006 IPCC Guidelines โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) สำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และประกอบในรายงานแห่งชาติ (National Communication: NC) หรือรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report: BUR) ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้ทำการศึกษา ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบแนวทางการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ รวมทั้งพัฒนาแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลของหน่วยงานสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตามแนวทางคู่มือ 2006 IPCC Guidelines รวมไปถึงความถูกต้อง แม่นยำ และความสะดวกในการนำเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มนำเข้าข้อมูลกิจกรรม (Data Entry Template: DET) ของระบบ TGEIS โดยจัดทำเป็นคู่มือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ภาคเกษตร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยในคู่มือฉบับนี้ประกอบไปด้วย 7 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ เป็นบทที่อธิบายความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

บทที่ 2 วิธีการใช้คู่มือ กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งานคู่มือสำหรับการจัดเก็บและรายงานข้อมูลกิจกรรม

บทที่ 3 กรอบการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กล่าวถึงกรอบการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจำแนกกลุ่มกิจกรรมในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางคู่มือ 2006 IPCC Guidelines

บทที่ 4 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลกิจกรรมสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

บทที่ 5 วิธีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กล่าวถึงวิธีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำแนกตามกลุ่มกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

บทที่ 6 วิธีการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบข้อมูล กล่าวถึงวิธีการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบข้อมูลก่อนส่งให้ สผ. ใช้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อประกอบในรายงานแห่งชาติและรายงานความก้าวหน้ารายสองปี

บทที่ 7 แบบฟอร์มและวิธีการกรอกข้อมูล กล่าวถึงแบบฟอร์มและวิธีการรายงานข้อมูลกิจกรรมที่จะให้หน่วยงานรายงานข้อมูลที่ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพ (QC) เรียบร้อยแล้วแก่ สผ. เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

2.Handbook_on_MRV_IPPU