งานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC

งานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC (Nationally Determined Contribution: NDC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Infinity 1 – 2 ชั้น G โรงแรมพูลแมน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนทราบการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ เตรียมความพร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย NDC อย่างมั่นใจ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้สนใจทั่วไป และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC รวมทั้งสิ้น 200 คน