การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง (Valuing the Benefits of Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management Project) ครั้งที่ 3/2564

จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง (Valuing the Benefits of Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management Project) ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง (Valuing the Benefits of Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management Project) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิชรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำหน้าที่รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครระยอง ฯ เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดำเนินการในรูปแบบ 2 ภาษา (Simultaneous interpreting) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการจัดประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ: การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)” กรณีศึกษาย่านศูนย์การค้าและธุรกิจเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดประชุมระดับภูมิภาค (Regional conference) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการระหว่างแนวทางธรรมชาติ (Nature-based Solution: NbS) ร่วมกับแนวทางทางวิศวกรรม ในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง

มีกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ 25 คน

(Visited 12 times, 1 visits today)