นายก ให้คำมั่น ผลึกกำลังเครือข่าย GCNT แก้ปัญหา Climate Change

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม Global Compact Network Thailand Forum (GCNT Forum) ประจำปี 2565 “Accelerating Business Solutions to Tackle Climate & Biodiversity Challenges” เร่งหาทางออกของภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ Conference Room 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความมุ่งมั่นและการลงมือทำของไทยในฐานะประธาน APEC เพื่อลดสภาวะโลกร้อนและความเสียหายต่อธรรมชาติ (Thailand’s Commitments and Actions as the APEC Chair to Combat the Dual Challenges of Climate Change and Nature Losses)” และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกล่าวถ้อยแถลงถึงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และผลงานที่จะนำเสนอในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) ระหว่างวันที่ 3 – 18 พฤศจิกายน ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมฯ GCNT 2022 เป็นการขยายความร่วมมือ ระดมความมุ่งมั่นและการปฏิบัติจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อร่วมหารือในการบรรเทาและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ และความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์การภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ และในรูปแบบออนไลน์ มากกว่า 100 องค์กร