บิ๊กป้อม ถก คกก. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนุนยกระดับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนของไทยในเวทีโลก

บิ๊กป้อม ถก คกก. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนุนยกระดับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนของไทยในเวทีโลก

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.oo น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานคนที่ 1 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานคนที่ 2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้มีการพิจารณายกระดับการดำเนินงานแก้ปัญหาโลกร้อนของประเทศตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส โดยที่ประชุมเห็นชอบต่อ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงาน ทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และประเด็นความต้องการได้รับการสนับสนุน (Support needs) ของประเทศไทย ได้แก่ ด้านการดำเนินการ (Policy Implementation) ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวฯ (Technology Development and Transfer) ด้านเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการดำเนินการ (Mechanisms and Instruments) และด้านระบบการติดตามประเมินผลและข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Information and M&E Systems) ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย โดยรับข้อสังเกตของคณะกรรมการในเรื่องผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 ไปปรับปรุงและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลก

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปผลการประชุม COP25 และการเข้าร่วม NDC Partnership ของประเทศไทยต่อที่ประชุม กนภ. เพื่อรับทราบอีกด้วย