ประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 3: การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (3rd Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)

ประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 3: การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (3rd Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 3 การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (3rd Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้แนวทางธรรมชาติ (หรือ Nature-based solutions: NbS) ในการบริหารจัดการน้ำและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ โดยเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินการตามแนวทางทั่วไป กับการบูรณาการแนวทางธรรมชาติในการดำเนินงาน จากกรณีศึกษาในพื้นที่กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครย่านธุรกิจสุขุมวิทและสวนป่าเบญจกิติ และกรณีศึกษา สวนป่าคุนซาน จากประเทศจีน รวมถึงการนำเสนอแนวทางการจัดหาทุนสำหรับการบูรณาการ NbS ในการบริหารจัดการน้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก The Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) และ The International Centre for Environmental Management (ICEM) ซึ่งการดำเนินโครงการ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ธนาคารโลก (World Bank) และ Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 40 คน

(Visited 13 times, 1 visits today)